Jaarverslag 2021-2022

Dit is het jaarverslag van de KC-raad van KC Kleinerf over het schooljaar 2021 - 2022. In dit jaarverslag beschrijft de KC-raad in hoofdlijnen waar zij zich in het afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden. Het verslag heeft tot doel om de achterban - ouders en personeel - te informeren over de activiteiten van de KC-raad die in het afgelopen schooljaar hebben plaatsgevonden. 

We beschrijven kort de belangrijkste onderwerpen die in het schooljaar 2021 - 2022 aan bod zijn gekomen.

MR verkiezingen
Het afgelopen jaar hebben twee leden van de KC-raad afscheid genomen: één persoon uit de oudergeleding van de KC-raad en één persoon vanuit BSO/PW vanuit de personeelsgeleding. In het Blaaike is een oproep gedaan aan de ouders om zich kandidaat te stellen voor de KC-raad. Daar is geen reactie op gekomen, vandaar dat er een herhaalde oproep wordt geplaatst in het Blaaike van 20 juli 2022. Mocht zich een kandidaat melden dan hoeft er conform het reglement in dat geval géén verkiezing georganiseerd te worden en wordt de kandidaat geacht te zijn gekozen. Vanuit BSO/PW komt er op het moment geen vervanging voor de personeelsgeleding.

Activiteitenplan KC-raad 2021/2022 en 2022/2023
In januari 2022 is er een start gemaakt met het maken van een activiteitenplan. Hierin staat alle informatie over de KC-raad en de onderwerpen die aan bod komen in de loop van het schooljaar. Het activiteitenplan is voor iedereen beschikbaar via de website van KC Kleinerf. Dit plan wordt ieder jaar kritisch doorgekeken en waar nodig aangepast.

Begroting 2021/2022
De directie heeft in de vergadering van 26 januari 2022 de begroting gepresenteerd en toegelicht aan de KC-raad. De Oudergeleding van de KC-raad was hierbij aanwezig. Deze begroting is goedgekeurd door de personeelsgeleding van de KC Raad. De KC-raad heeft een eigen begroting van € 900,- per jaar.

Instemming stukken
De KC-raad heeft ingestemd met de schoolgids en de vakantieplanning/lesvrije dagen voor het schooljaar 2022/2023.

Vooruitblik 2022/2023
Naast de vaste onderwerpen die jaarlijks terugkomen in de KC-raad zal komend schooljaar verder gewerkt worden aan het activiteitenplan van de KC-raad. Ook zal er een centrale oudercommissie opgericht worden. De communicatie hierover loopt via GOO Opvang en Onderwijs.

Vergaderdata KC-raad Schooljaar 2022/2023
De vergaderingen van de MR zijn openbaar en beginnen meestal om 19.00 uur. De vergaderdata voor het schooljaar 2022/2023 worden in de laatste vergadering besproken. Deze worden afgestemd op de vergaderingen van de GOO-raad.

De agenda is telkens ongeveer een week voorafgaand aan de vergadering bekend. In het Blaaike staan, onder het kopje 'de KC-raad vertelt',  kort een aantal punten beschreven waar het in de vergadering over is gegaan. Heb je interesse in de volledige notulen, dan kun je deze opvragen bij Peter.Verbrugge@stichtinggoo.nl (Voorzitter) of hanneke.drouen@stichtinggoo.nl (Secretaris).