Jaarverslag 2021-2022

Voor u ligt het jaarverslag van de KC Raad van KC Kleinerf over het schooljaar 2021-2022. In dit jaarverslag beschrijft de KC Raad in hoofdlijnen waar zij zich in het afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden. Het verslag heeft tot doel om de achterban - ouders en personeel - te informeren over de activiteiten van de KC Raad die in het afgelopen schooljaar hebben plaatsgevonden.
Wat doet de KC Raad?
Iedere school in Nederland heeft verplicht een KC Raad/MR. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Een MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en een afvaardiging van de ouders. De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals bijvoorbeeld het formatieplan, nieuwe beleidsvoornemens, verbeteringen en vernieuwingen in het onderwijs en het jaarrooster. De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie van een school de KC Raad om advies en instemming moet vragen. In het geval van advies mag de KC Raad alleen haar mening geven, instemming betekent dat een voorgenomen besluit van de directie pas uitgevoerd mag worden ná instemming van de KC Raad. De directie heeft instemming van de KC Raad nodig op een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld het schoolplan, het formatieplan, regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo), de vrijwillige ouderbijdrage en de schoolgids. Naast de formele bevoegdheden van de KC Raad, is zij tevens een klankbord voor de directie en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen.
Voor de notulen van de KC Raad verwijzen wij u naar de website van KC Kleinerf.
 
Samenstelling KC Raad
De KC Raad bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. De directie maakt geen onderdeel uit van de KC Raad, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen. Ieder lid wordt voor een periode van 3 jaar gekozen. De KC Raad van KC Kleinerf bestaat uit 5 leden.
Samenstelling KC Raad schooljaar 2021/2022:
Personeelsgeleding:
  • Peter Verbrugge (voorzitter)
  • Hanneke Drouen (secretaris)
Oudergeleding onderwijs en BSO/PW:
  • Martine van Munster (onderwijs)
  • Nicolle Peeters (onderwijs)
  • Denise Spiljard (PW/opvang)
Vergaderingen
De KC Raad van KC Kleinerf vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Alle vergaderingen zijn openbaar tenzij de KC Raad besluit dat (een deel van) de vergadering besloten is. De leden kunnen hiertoe besluiten als er bijvoorbeeld zaken besproken zullen worden die personen betreffen. Alle vergaderingen in het afgelopen schooljaar waren openbaar. De agenda van de KC Raad vergadering kent een aantal vaste onderwerpen. Daarnaast worden actuele ontwikkelingen op onze school op de agenda gezet. Gedurende het schooljaar zijn er verder jaarlijks terugkerende onderwerpen waarvoor de KC Raad haar instemming moet geven, zoals de begroting, de formatie, het schoolplan, het scholingsplan en de schoolgids. De MR vergadert in principe altijd zonder directie. Het eerste deel van de vergadering woont de directie de vergadering bij. Het gaat dan om informatie over schoolse zaken.
De vergaderdata van de KC Raad in het schooljaar 2021/2022 waren:
  • Donderdag 14 oktober 2021
  • Woensdag 26 januari 2022
  • 31 januari cursus CNV over medezeggenschap
  • Donderdag 21 april 2022
  • Maandag 11 juli 2022
 In de onderstaande paragrafen worden de belangrijkste onderwerpen die in het schooljaar 2021/2022 aan bod gekomen zijn kort beschreven.

Onderwerpen en werkzaamheden

MR verkiezingen
Het afgelopen jaar hebben twee leden van de KC Raad afscheid genomen. Eén persoon uit de oudergeleding van de KC Raad en één persoon vanuit BSO/PW vanuit de personeelsgeleding. In het Blaaike is een oproep gedaan aan de ouders om zich kandidaat te stellen voor één zetel in de KC Raad. Daar is geen reactie op gekomen, vandaar dat er een herhaalde oproep wordt geplaatst in het Blaaike van 20 juli 2022. Mocht zich een kandidaat melden dan hoeft er conform het reglement in dat geval géén verkiezing georganiseerd te worden en wordt de kandidaat geacht te zijn gekozen. Vanuit BSO/PW komt er op het moment geen vervanging voor de personeelsgeleding.
Activiteitenplan KC Raad 2021/2022 en 2022/2023
In januari 2022 is er een start gemaakt met het maken van een activiteitenplan. Hierin staat alle  informatie over de KC Raad en de onderwerpen die aan bod komen in de loop van het schooljaar. Het activiteitenplan is voor iedereen beschikbaar via de website van KC Kleinerf. Dit plan wordt ieder jaar kritisch doorgekeken en waar nodig aangepast.


Begroting 2021/2022
De directie heeft in de vergadering van 26 januari 2022 de begroting gepresenteerd en toegelicht aan de KC Raad. De Oudergeleding van de KC Raad was hierbij aanwezig. Deze begroting is goedgekeurd door de personeelsgeleding van de KC Raad.
De KC Raad heeft een eigen begroting van 900 Euro per jaar.

Instemming stukken
De KC Raad heeft ingestemd met de schoolgids en de vakantieplanning/lesvrije dagen voor het schooljaar 2022/2023.

Vooruitblik 2022/2023
Naast de vaste onderwerpen die jaarlijks terugkomen in de KC Raad zal komend schooljaar verder gewerkt worden aan het activiteitenplan van de KC Raad. Ook zal er een centrale oudercommissie opgericht worden. De communicatie hierover loopt via Stichting GOO.

Vergaderdata KC Raad Schooljaar 2022/2023
De vergaderingen van de MR zijn openbaar en beginnen meestal om 19.00 uur. De vergaderdata voor het schooljaar 2022/2023 worden in de laatste KC Raad vergadering besproken. Deze worden afgestemd op de vergaderingen van de GOO Raad.
De agenda is telkens ongeveer een week voorafgaand aan de vergadering bekend. In het Blaaike staan, onder het kopje "de KC Raad vertelt," kort een aantal punten beschreven waar het in de vergadering over is gegaan. Mocht u interesse hebben in de volledige notulen, dan kunt u deze opvragen bij onderstaande personen.
Als u een vergadering wilt bijwonen, als "toehoorder", dan kan dat uiteraard. Laat het ons dan vooraf even weten door een mail te sturen naar Peter.Verbrugge@stichtinggoo.nl (Voorzitter) of hanneke.drouen@stichtinggoo.nl (Secretaris).