Wat doet de Kindcentrumraad?

De afgelopen jaren heeft het medezeggenschap van ouders en personeelsleden binnen het basisonderwijs vorm gekregen via een medezeggenschapsraad, de MR. Binnen de kinderopvang hadden ouders zeggenschap via de oudercommissie, OC.
Passend bij onze huidige organisatievorm werken we sinds kort met een Kindcentrumraad, de KC Raad.
Kindcentrumraad Kleinerf (KC-Raad)
Volgens de WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen) is het een wettelijke verplichting om een raad op een kindcentrum te hebben. Op KC Kleinerf is dit de KC-raad. Deze KC-raad bestaat uit de MR (medezeggenschapsraad) en OC (oudercommissie). De KC-raad adviseert en bewaakt gevraagd en ongevraagd het beleid op KC Kleinerf over het onderwijs, peuterwerk en BSO. De wet geeft de mogelijkheid tot instemmings- en adviesrecht voor de KC-raad.

De KC-Raad van kindcentrum Kleinerf voert overleg met alle geledingen die bij onderwijs, opvang en peuterwerk betrokken zijn. Dat zijn het personeel, het bestuur, de ouders en via de ouders en/of kinderen. De KC-Raad is verder bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die ons kindcentrum betreffen en doet hierover eventueel voorstellen. Dit kan gaan om algemeen pedagogisch beleid, kwaliteit, schooltijden, voedingsbeleid, GGD-inspecties en tarieven, scholing van personeel, enzovoort. De KC-Raad is tevens bevoegd te spreken over het functioneren van individuele leden van het bevoegd gezag, personeel, ouders en leerlingen, uiteraard rekening houdend met de noodzakelijke privacyregels. De vergaderingen van de KC-Raad vinden vijf keer per jaar op school plaats en zijn vrij toegankelijk voor personeel en ouders. Via de kalender op ouderportaal zijn de data voor de vergaderingen te vinden. Daarnaast worden bespreekpunten van de vergadering gedeeld via 't Blaaike. 

Daarnaast heeft stichting GOO ook nog een overkoepelend medezeggenschapsorgaan: de GOO-raad. Deze raad heeft wettelijk gezien advies- en instemmingsrechten t.a.v. het beleid over de gehele stichting. Binnen de GOO-raad vertegenwoordigen personeelsleden en ouders van de diverse kindcentra de medezeggenschap van stichting GOO. 

De leden van de KC-raad Kleinerf
Namens de medewerkers:
Peter Verbrugge, voorzitter peter.verbrugge@stichtinggoo.nl (namens team onderwijs)
Hanneke Drouen, secretaris  hanneke.drouen@stichtinggoo.nl (namens team onderwijs)

Namens de ouders:
Martine van Munster, notuliste (namens ouders onderwijs)
Nicolle Peeters (namens ouders onderwijs)
Denise Spiljard (namens ouders opvang)