Jaarverslag

Medezeggenschapsraad kindcentrum Kleinerf

Schooljaar 2016-2017

Voor u ligt het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van kindcentrum Kleinerf van het schooljaar 2016-2017.
De MR is een bij de wet ingesteld onafhankelijk en democratisch gekozen schoolorgaan om belangen van zowel overheid als ouders en leerkrachten te vertegenwoordigen tegenover het bestuur. De directie wordt hierbij beschouwd als de dagelijkse vertegenwoordiger van het bestuur op school.
Naast het adviseren over en instemmen met plannen en besluiten van directie en schoolbestuur, komt de MR ook zelf met voorstellen om zaken te verbeteren, dit alles in het belang van uw kind(eren).
MR activiteiten, schooljaar 2016-2017:

 • Vergaderdata: 22 september '16, november '16, januari '17, maart '17, mei '17, juli '17
 • Gezellige jaaractiviteit voor MR-leden, ouderraadleden, leerkrachten, P.S.Z.-medewerksters, BSO-medewerkster en directie van kindcentrum Kleinerf.
 •  
MR-agendapunten, schooljaar 2016-2017:
 • Leerlingenzorg (zorgplan).
 • Schoolgids/schoolplan vaststellen.
 • Instemming vakantierooster, inclusief studiedagen.
 • Jaarplanning.
 • Begroting Kleinerf.
 • Ontwikkelingen rondom MFA (Multifunctionele accommodatie) blijven onze aandacht vragen.
 • Notulen bespreken van de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad), directieoverleg, ouderraad en team.
 • Instemmingsrecht over continurooster en de verdeling van pauze/ lunchtijden.
 • Instemmingsrecht over de groepsverdeling: hoe de groepen verdeeld worden op grond van leerlingaantallen en beschikbare banen (formatie).
 • Kritisch lezen van vakbladen (MR-magazine en info-MR) en volgen van nieuwe ontwikkelingen.
Communicatie met de ouders en het team.
Hoe houden we alle belanghebbenden op de hoogte?
Tijdens de teamvergaderingen van de leerkrachten wisselen de MR-vertegenwoordigers vanuit het team indien noodzakelijk informatie uit met het hele team.
De ouders worden geïnformeerd door dit jaarverslag. Tevens zijn de vergaderingen van de MR openbaar voor geïnteresseerde ouders van leerlingen van kindcentrum Kleinerf. De vergaderdata staan vermeld op de website van Kleinerf.
 
Financieel verslag 2016-2017:                                                                                      
   Uitgaven:
 • Schenking van buitenspeelgoed aan de kindermedezeggenschapsraad.
 • Abonnement: Info-MR en MR-magazine.
Aandachtspunten schooljaar 2017-2018:
 • Oudercommunicatie wordt een aandachtspunt (dit is uit de ouderenquête naar voren gekomen).
 • Blijven volgen van onze kindermedezeggenschapsraad.
 • Informeren omtrent taalplan, sportcoach, mediaplan
 • Vergaderdata schooljaar 2017-2018: 24 okt. '17, 9 jan. '18, 20 febr. '18, 17 april '18, 19 juni '17 
  (deze worden via de website in de kalender bekend gemaakt).
Samenstelling van de medezeggenschapsraad (MR):
Namens de ouders:                                     
 • Esther Jaspers
 • Judith van Otterdijk 
Namens het team: hanneke.drouen@kleinerf.nl
 
 
 
Contactpersoon voor kindcentrum Kleinerf van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (de GMR, een bovenschoolse MR):
 • Alda Berkers