Onderwijs,
waar Kleinerf voor stáát

ontleend aan de Kleinerf Schoolgids
Basisschool Kleinerf binnen het gelijknamige Kindcentrum is een bijzondere school voor basisonderwijs op katholieke grondslag onder het bestuur van Zicht Primair Onderwijs.
De naam Kleinerf is oorspronkelijk ontleend aan de familie De Klein.
Op het erf van hun boerderij is onze school gebouwd: Kleinerf.
 
Doelstelling
Basisschool van Kindcentrum Kleinerf: een school die staat voor goed en gedegen basisonderwijs en met een prettig leef- leer- en opvoedkundig klimaat voor de kinderen.
Wij besteden dan ook veel aandacht aan waarden en normen en proberen een aantal activiteiten gezamenlijk te doen, zodat elke leerling zich met een ander verbonden weet. Onze school is democratisch van aard.  Dit betekent dat iedereen die onze school bezoekt rechten, maar zeker ook plichten heeft en rekening moet houden met anderen. Om de kinderen hierin houvast te geven, hanteren wij op school een aantal regels.
Daarnaast streven wij naar een effectieve instructie in de klassen waarna de kinderen zo zelfstandig mogelijk met hun werk verder kunnen. Vanaf groep 1 proberen wij daar structuur in te brengen.
Ons onderwijs staat voor kwaliteit door:
 
  • Bevorderen van zelfstandigheid.
  • Het leren dragen van  verantwoordelijkheid.
  • Samen werken. Samen spelen.
  • (Boven) gemiddelde resultaten.
  • Dit alles in een sfeer van  openheid, vertrouwen, duidelijkheid en veiligheid.
  • Aandacht voor de individuele ontwikkeling van elk kind. (Passend onderwijs)
  • Regelmatige bezinning en bijstelling.
  • Een uitdagende leeromgeving met duidelijke regels en afspraken
Niet alleen de school is voor de ontwikkeling van de kinderen belangrijk, maar ook hun leef- en woonomgeving. Kinderen groeien op in een gemeenschap waar voorzieningen belangrijk zijn voor de levensvatbaarheid van het dorp.
 
Uitgangspunten
Kleinerf is een Rooms Katholieke school. Natuurlijk staat de school open voor leerlingen van een andere religie of cultuur.
Kleinerf verzorgt onderwijs dat een goede aansluiting op het vervolgonderwijs garandeert. Aangezien de maatschappij waarin wij leven continu aan verandering blootstaat, proberen wij er als school even flexibel in te blijven. Het team evalueert regelmatig en bespreekt onder andere leerresultaten, onderwijsmethoden, werkvormen en technieken die gebruikt worden. De eisen die de overheid stelt aan het onderwijs, de resultaten die behaald moeten worden, proberen wij de kinderen gezamenlijk te laten halen. Hiertoe gebruiken wij vernieuwende onderwijsmethoden, gebaseerd op de modernste onderwijskundige opvattingen.
Bovendien vinden wij het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd verantwoordelijkheid moeten leren dragen. Dit wordt vanaf de laagste groepen gestimuleerd.
De leerlingen dienen ook te worden voorbereid op de maatschappij waarvan zij zelf deelgenoot zijn. Daarvoor worden veel actuele zaken met de leerlingen besproken. Dit geldt voor politiek, burgerschap, milieu, onderwijs, het anders zijn, etc.
 
Prioriteiten
In onze huidige maatschappij is communicatie heel belangrijk. Vanaf de laagste groepen besteden we veel aandacht aan het correct verwoorden van je gevoelens en het goed leren luisteren naar elkaar. In de hogere groepen leren we de kinderen hun uitspraken te onderbouwen met goede argumenten.
Bovenstaande proberen we niet alleen op het mondeling vlak te realiseren, ook de schriftelijke communicatie krijgt de nodige aandacht. Kinderen leren spelling van onveranderlijke woorden, werkwoorden, het verschil tussen informatieve teksten, verhalende teksten, samenvattingen e.d.

Kleinerf  is participant van het samenwerkingsverband Gemert - Laarbeek. Door het samenwerkingsverband worden in het kader van WSNS initiatieven genomen waaraan Kleinerf ook deelneemt. We vinden het belangrijk dat kinderen met extra zorg bij ons op school, in het reguliere basisonderwijs,  worden opgevangen en zo veel mogelijk in hun eigen omgeving opgroeien. In het kader van de zorgverbreding komen we hier later op terug.
 
Het klimaat van de school
Zoals al eerder vermeld is onze school een democratische school. Zowel de leerkrachten, ouders als leerlingen hebben invloed op de werkwijze van de school . Al deze geledingen worden erg serieus genomen. Wij vinden het als school erg belangrijk dat kinderen graag naar school komen.  Wij denken zelfs dat dat een voorwaarde is voor het leerproces. “Als de kinderen naar school huppelen, leren ze ook” , is ons devies. Dat betekent ook dat een leerling  wanneer hij/zij in wat voor problemen ook zit, hierover met die leerling  gesproken moet worden voor er sprake kan zijn van het aanbieden van bijvoorbeeld nieuwe stof.

Voor de ouders staat de deur van de school wagenwijd open en we proberen zo veel als mogelijk de ouders bij te staan met hun omgaan met de kinderen.

Bovendien zijn de ouders vaak aanwezig om onderwijsondersteunende werkzaamheden te verrichten.
De leerkracht(en) van groep 1/2 bezoeken in incidentele gevallen de leerlingen thuis, zodat zij een goed beeld krijgen van de thuissituatie waarin de leerling opgroeit. Betrokkenheid vinden wij een kerngedachte op onze school.